Computer Vision

Computer Vision

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

[Paper reading] Towards Multi-Lingual Visual Question Answering

134 0 0
2
Avatar

Góc nhìn tổng quan về bài toán Blind Image Super-Resolution

173 3 0
10
Avatar

[AI-Avatar] Tạo sinh Avatar cùng với Stable Diffusion

1.0K 1 0
11
Avatar

Inpaint Anything - Công cụ chỉnh sửa ảnh bằng cách kết hợp SAM với Stable Diffusion

1.5K 1 0
3
Avatar

[Paper Explain] YOLOF: Lời tạm biệt cho multi-scale features trong Object Detection?

1.1K 0 0
12
Avatar

[Paper Explain] RTMDet: YOLO của OpenMMLab

1.1K 1 0
8
Avatar

Tổng quan về SAM - Công cụ segment vật thể bằng prompt cho bài toán Image Segmentation

1.0K 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Zero-shot Object Detection with Detic

1.6K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

[Paper Explain] Clustering trong Computer Vision: Hướng đi mới thay thế CNN và Transformer?

964 6 0
20
Avatar

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

3.7K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tính chất của Self-Attention và Transformer trong Computer Vision

1.5K 4 8
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Nhận diện và trích xuất thông tin biển số xe Việt Nam - Identify and Extract Vietnamese License Plate information

2.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Introduction Backpropagation CNN(Series 2)

235 3 0
3
Avatar

[Paper Explain] MetaFormer: Khi Attention is NOT all you need cho bài toán phân loại ảnh

1.1K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

603 1 0
2
Avatar

[Paper Explain] TOOD: Thống nhất Classification và Localization cho Object Detection

1.1K 2 0
16
Avatar

[Paper Explain] Rep-Optimizer: Re-params Optimizer thay vì Re-params model của bạn

547 5 10
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

2.5K 2 0
10
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

2.0K 4 0
14
Avatar

Một chút về cơ chế Attention trong Computer Vision

4.1K 10 0
32
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí