Deep Learning

Deep Learning

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Exponential Moving Average trong Deep Learning

200 2 1
  • Avatar
5
Avatar

Boruta - Một thuật toán mạnh mẽ cho lựa chọn đặc trưng

152 2 0
3
Avatar

Ứng dụng cụ thể của Deep Learning và cách nó định hình cách thức làm việc của chúng ta

163 1 0
3
Avatar

Model của bạn thật sự tốt hay chỉ là một sự may mắn?

891 6 0
7
Avatar

[Paper Explain] Mixtral of Experts: Lắm thầy thì model khỏe

944 3 1
  • Avatar
12
Avatar

Text Summarization — What is it?

99 0 0
2
Avatar

NeuralNotes — Music generation using Transformers

74 0 0
3
Avatar

Few-Shot Learning cho phân loại hình ảnh

590 1 0
2
Avatar

Paper reading | X3D: Expanding Architectures for Efficient Video Recognition

111 0 0
2
Avatar

Paper reading | MaxViT: Multi-Axis Vision Transformer

118 2 0
4
Avatar

Paper reading | CoAtNet: Marrying Convolution and Attention for All Data Sizes

111 0 0
4
Avatar

Paper reading | CLIP4STR: A Simple Baseline for Scene Text Recognition with Pre-trained Vision-Language Model

143 2 0
2
Avatar

Paper reading | Tóm tắt mô hình ResNeSt: Split-Attention Networks

113 0 0
2
Avatar

Paper reading | Tìm hiểu mô hình ResNeXt

223 0 0
2
Avatar

Paper reading | Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition

146 0 0
2
Avatar

Paper reading | EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training

300 0 0
2
Avatar

Paper reading | Xception phiên bản nâng cấp của Inception V3

391 0 0
3
Avatar

Paper reading | Self-Supervised Learning from Images with a Joint-Embedding Predictive Architecture

52 1 0
2
Avatar

Paper reading | Inception-v4, Inception-ResNet and the Impact of Residual Connections on Learning

330 0 0
2
Avatar

Paper reading | GRAPH ATTENTION NETWORKS

238 1 0
3
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí